Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gminne przedszkole nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gp1.trzcianka.pl

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

21.08.2021

21.03.2022

15.03.2023

19.02.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Treści niedostępne

Oświadczenie sporządzono dnia 24.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie Gminnego Przedszkola nr 1 w Trzciance można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest gpp1trzcianka@op.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 67 216 22 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Przedszkole nr 1 ul. A. Mickiewicza 49 , 64-980 Trzcianka. Budynek posiada dwie kondygnacje.

W budynku mieści się przedszkole, oddział żłobkowy i obsługa księgowo – kadrowa gminnych przedszkoli. 

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście boczne zaraz po przekroczeniu furtki 4 m  na lewo  prowadzi do oddziału żłobkowego – jest podjazd do drzwi głównych  natomiast wewnątrz budynku są schody, które prowadzą na piętro do oddziału żłobkowego, który posiada 2 sale , szatnię i łazienkę. 

Idąc prosto 30 m od  furtki  znajduje się drugie wejście do budynku gdzie mieści się na parterze przedszkole a na piętrze biuro obsługi księgowo – kadrowej gminnych przedszkoli oraz kuchnia przedszkolna.

Na parterze przedszkola  znajduje się 6 sal dla dzieci przedszkolnym, szatnie, toalety w tym jedna z toalet przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych oraz gabinet dyrektora i intendenta przedszkola.
W budynku  nie ma progów przy wejściach do wszystkich pomieszczeń. 

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych  znajduje się na wysokości   budynku PCPR        przy ul. A. Mickiewicz 49

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym.

W przypadku chęci skorzystania z tłumacza języka migowego, stosownie do ustawy o języku
migowym, należy wystąpić z wnioskiem 3 dni przed zaistniałą potrzebą.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki naszej instytucji  istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848