Statut

załącznik
do uchwały Rady Pedagogicznej
nr X/2017 z dnia 29.11.2017r.

S T A T U T
Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.),
2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
3. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) ,
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),
5. niniejszego Statutu i innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 2. 1. Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Trzciance, przy ul. Mickiewicza 49.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Trzcianka z siedzibą: ul. Sikorskiego 7 Trzcianka.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance
ul. Mickiewicza 49
64-980 Trzcianka
§ 3. 1.Przedszkole jako placówka publiczna:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4) realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.
§ 4. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Radą Rodziców.
2. Czas pracy przedszkola wynosi 9 i pół godziny dziennie. W szczególnych przypadkach może on ulec zmianie po uwzględnieniu aktualnych potrzeb środowiska i zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
3. Przedszkole pracuje, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 6.30 do 16.00.
4. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub wychowawczo- dydaktycznych w grupach międzyoddziałowych – oddziałach łączonych.
5. Grupy międzyoddziałowe tworzone są na okres roku szkolnego w godzinach porannych i popołudniowych w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i później odbieranymi z przedszkola.
6. W okresie obniżonej frekwencji (np. ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemie) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych.
7. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej
z nich, z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem.
8. W okresie letnim (lipiec, sierpień) przedszkole pełniąc dyżur wakacyjny w terminie zgodnym z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola, przyjmuje dzieci uczęszczające do innych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka.
§ 5. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez gminę Trzcianka. Przedszkole jako jednostka budżetowa Gminy Trzcianka działa w ramach jednego podatnika tj. Gminy Trzcianka, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
§ 6. 1. Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez dyrektora przedszkola, nie krótszym niż pięć godzin dziennie.
2. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.
3. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym realizację wymiaru podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową nie dotyczy dzieci 6 – letnich, realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Wysokość opłat ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Burmistrzem Trzcianki.

§ 7. 1.Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców / prawnych opiekunów dziecka.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.
§ 8. 1.Przedszkole na życzenie rodziców / prawnych opiekunów dziecka organizuje naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę pedagogiczną.
2. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w ust. 9 określają odrębne przepisy w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
§ 9. 1. Przedszkole może rozszerzyć swoją statutową ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci. Zajęcia dodatkowe nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.
2. Koszty zajęć dodatkowych pokrywane są z planu finansowego przedszkola. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych, ustalane są przez Dyrektora przedszkola.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 10. 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa oświatowego, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
3. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Celem przedszkola jest w szczególności:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
2) wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dzieci oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności ważnych w dalszej edukacji szkolnej,
3) wspomaganie rodzin w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole,
4) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia,
5) budowanie u dzieci systemu wartości,
6) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i kształtowanie u nich poczucia przynależności społecznej,
7) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
8) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
1) umożliwienie realizacji programów wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
2) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dzieci w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
3) ochrona poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych,
4) ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi,
5) zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu.
§ 11. 1. Podstawowymi formami realizacji celów i zadań przedszkola są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,
2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
3) zajęcia specjalistyczne służące zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,
4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji,
5) zabawy dowolne dzieci,
6) zajęcia dodatkowe.
§ 12. 1.Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres działań realizowanych w przedszkolu.
§ 13. 1. Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez:
1) posiadanie własnego logo,
2) objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska,
3) współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom,
4) promowanie placówki w środowisku,
5) tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom,
6) podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka,
7) prowadzenie własnej strony internetowej.
§ 14. 1.W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
2. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.
3. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są wszyscy wychowankowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne, zarówno z trudnościami w uczeniu się, jak i ze szczególnymi uzdolnieniami.
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana i udzielana przez przedszkole polega w szczególności na:
1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
5. Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor, który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
1) zajęć specjalistycznych dla dzieci: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) zajęć rozwijających uzdolnienia,
4) porad, konsultacji, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
7. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
§ 15. 1. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych.
2. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.
§ 16. W przedszkolu organizuje się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup.
§ 17. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
§ 18. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.
§ 19. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.
§ 20. W przedszkolu prowadzi się obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną), a pisemną informację o tej gotowości przedstawia się rodzicom do 30 kwietnia.
§ 21. 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w koncepcji pracy przedszkola, planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
4. Czas trwania zajęć dodatkowych i specjalistycznych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§ 22. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
2) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
4) współpracuje z rejonową poradnią pedagogiczno – psychologiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc,
5) służy pomocą dzieciom i ich rodzinom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie poprzez działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej.
§ 23. 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz
w czasie zajęć poza przedszkolem:
1) dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć,
2) w każdym oddziale przedszkolnym zatrudnia się woźną oddziałową, a w grupie najmłodszej dodatkowo pomoc nauczyciela która pomaga nauczycielowi czuwać nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci,
3) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola,
4) w trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom prowadzącym te zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.,
5) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
6) każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
7) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
8) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni
w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,
9) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku
w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora
i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach, np. temperaturze,
10) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
11) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach,
12) przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, które nie jest obowiązkowe,
13) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.
2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
4) rozmowy z dyrektorem.
3. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizacja i program wycieczek oraz imprezy dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci z obowiązującym w placówce regulaminem. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów (1 opiekun na 10 dzieci podczas wycieczek autokarowych, 2 opiekunów na grupę podczas spacerów i wycieczek pieszych), zgodnie z regulaminem wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

ROZDZIAŁ 3
ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 24. 1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Każdy z wymienionych organów w § 24.ust.1 działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
3. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
4. Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych i planowanych działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy, komunikaty i zarządzenia Dyrektora.
5. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola:
1) ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów; wyniki negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości Dyrektorowi przedszkola,
2) w przypadku sporu Dyrektor – Rada Pedagogiczna negocjacje w imieniu Rady Pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony, przez co najmniej ¾ Rady Pedagogicznej,
3) w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji Dyrektor przedszkola o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od kompetencji, który podejmie decyzje rozstrzygające kwestie sporne; decyzja organu jest ostateczna,
4) postanowień ust. 5. pkt. 1, 2, 3, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
a) odpowiedzialności dyscyplinarnej,
b) odpowiedzialności porządkowej,
c) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

§ 25. 1. Dyrektor przedszkola realizuje obowiązki i zadania oraz korzysta z kompetencji wynikających z zapisów ustawy Prawo oświatowe i przepisów wydanych na jej podstawie.
2. Do obowiązków Dyrektora w szczególności należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych
w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola,
6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
4. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola, związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny, zapewniając bieżący przepływ informacji pomiędzy organami.
5. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom.
6. Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pracownikom przedszkola i rodzicom.
§ 26. 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący
w przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku, zgodnie z regulaminem Rady.
5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także uchwalenie,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
3) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej i innych regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym,
4) ustalenie tygodniowego rozkładu pracy w grupach,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy,
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,
7) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
1) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,
2) opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu,
3) opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przedstawionych przez Dyrektora,
5) opiniowanie powierzenia stanowiska Dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
6) wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu,
7) wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji Dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,
8) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,
9) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
10) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,
11) wydawanie opinii o pracy Dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.
8. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:
1) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze
w przedszkolu,
2) wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola,
3) wnioskowanie o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego, które po zatwierdzeniu przez dyrektora w przedszkolu stanowią przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
9. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § 26 ust. 6. pkt. 3.
10. Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa – Prawo oświatowe oraz przepisy wydane na jej podstawie.

§ 27. 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola.
3. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
4. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.
5. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Przedszkola,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola,
3) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela
za okres stażu,
4) opiniowanie innych, istotnych dla działalności Przedszkola propozycji dotyczących procesu wychowania, nauczania i opieki.
7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
8. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 28. 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora, który zatwierdza organ prowadzący przedszkole z zachowaniem procedur określonych w odrębnych przepisach.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Organizacja zajęć, zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
5. W przedszkolu prowadzona jest dokumentacja zajęć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
1) 5 sal do zajęć dla poszczególnych grup, salę do ćwiczeń,
2) gabinety logopedyczny, salkę zajęć terapeutycznych,
3) szatnie dla poszczególnych oddziałów,
4) pomieszczenia kuchenne, administracyjne i gospodarcze,
5) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.
7. Dyrektor przedszkola, na każdy rok szkolny powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóm nauczycielom posiadającym kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego
8. Dyrektor przedszkola w ramach prawidłowej organizacji pracy przedszkola decyduje o ciągłości pracy nauczycieli w danej grupie dzieci.
9. Ze względu na organizację pracy przedszkola poszczególne grupy mogą być podzielone na początku roku szkolnego z informacją dla rodziców z końcem poprzedniego roku szkolnego, może także nastąpić zmiana nauczyciela , któremu powierzono opiece oddział.
§ 29. 1.Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Rodzice ( prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
3. Rodzice ( prawni opiekunowie) lub osoba upoważniona przez nich ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola).
4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa obowiązująca w przedszkolu procedura, z którą rodzice ( prawni opiekunowie) zapoznawani są każdorazowo z początkiem roku szkolnego.
§ 30. 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Zasady rekrutacji oparte na przepisach ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe i przepisach wykonawczych do tych ustaw określa regulamin rekrutacji do przedszkola.
§ 31. 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w następujących przypadkach:
1) zalegania z odpłatnością za przedszkole za jeden okres płatniczy,
2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu
do przedszkola,
3) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania,
4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ 5
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 32. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym skończy 9 lat.
§ 33. 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania prawa własności,
6) opieki i ochrony,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji jego osoby,
9) indywidualnego nauczania w określonych przypadkach,
10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu,
11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych,
12) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
13) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
14) indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju,
15) możliwości zwrócenia się o pomoc,
16) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.
§ 34. 1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
§ 35. 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
1) ustną pochwałą nauczyciela,
2) pochwałą do rodziców,
3) nagrodą rzeczową,
4) pochwałą dyrektora,
5) odznaką dobrego przedszkolaka.
2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:
1) rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,
2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,
3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,
4) powtarzanie poprawnego zachowania,
5) czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabawek.

ROZDZIAŁ 6
RODZICE

§ 36. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych
w ramach ich kompetencji,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
a w przypadku planowania dłuższej nieobecności dziecka, np. miesięcznej, zgłoszenie pisemnej rezygnacji co najmniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego nieobecność dziecka,
7) niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
8) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dziecku podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
9) wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
§ 37. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać
ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) zapoznania się z programem i zadaniami pracy przedszkola,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków
z obserwacji pracy przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, np. Radę Rodziców.
§ 38. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu zgodnie
z opracowanym na dany rok szkolny harmonogramem spotkań lub poza planem
na wniosek rodziców, nauczycieli, dyrektora w zależności od potrzeb.
§ 39. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych.
§ 40. 1 Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku,
2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego,
3) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
a) prelekcje, konsultacje psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza, dietetyka
b) rozmowy indywidualne z nauczycielem wychowawcą, dyrektorem,
c) zebrania grupowe i ogólne,
d) gazetkę informacyjną dla rodziców,
e) zajęcia otwarte, imprezy okolicznościowe, uroczystości przedszkolne,
f) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listu, opisu osiągnięć lub opinii,
g) inne wynikające z działalności przedszkola,
4) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,
b) kontynuacja przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,
c) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

ROZDZIAŁ 7
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 41. 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługowych.
2. Zasady zatrudniania wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ustępie 1, określają odrębne przepisy.
3. Politykę kadrową realizuje się w oparciu o zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
§ 42. 1. W przedszkolu do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w odrębnych przepisach.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania, odpowiada, za jakość i wyniki
tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli – wychowawców należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie
z obowiązującym programem,
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań i niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka,
3) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia,
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowanie tych obserwacji oraz prowadzenie analizy gotowości dziecka do nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
5) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
7) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.,
8) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
9) stosowanie zasad poprawności językowej,
10) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
o estetykę pomieszczeń,
11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
12) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów)
do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) dokonywanie ewaluacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka,
15) realizację zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,
16) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
17) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym, wynikających z bieżącej działalności placówki.
18) organizowanie i udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
19) indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
20) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu,
21) inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z zadań statutowych przedszkola i jego działalności.
4. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli specjalistów ( logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta), którzy:
1) rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci,
2) organizują i prowadzą różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej, i psychologicznej dla dziecka, i jego rodziny,
Szczegółowy zakres zadań nauczyciela specjalisty określają odrębne przepisy.

§ 43. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3) włączenia ich w działalność przedszkola.

§ 44. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

§ 45. 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ladzie i czystości.
2. Zakres zadań pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych dotyczy w szczególności:
1) obsługi finansowej i księgowej,
2) kontrolowanie dokonywania przez rodziców (prawnych opiekunów) wpłat
za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu,
prowadzenie stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.
3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
4. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
1) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez Dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb przedszkola,
2) troszczenia się o mienie przedszkola,
3) nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym.
5. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
1) zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,
2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach.
6. Wszyscy pracownicy przedszkola ściśle współpracują i razem tworzą klimat życzliwości i troski o dziecko.

ROZDZIAŁ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów), pracowników administracji i obsługi.
§ 47. 1. Organem kompetentnym do zmiany statutu przedszkola jest Rada Pedagogiczna przedszkola.
2. Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić: Przewodniczący Rady Pedagogicznej, Przewodniczący Rady Rodziców, organ prowadzący przedszkole, organ nadzoru pedagogicznego, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
3. Zmiany do statutu wprowadzane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Każdorazowo po przyjęciu uchwały wprowadzającej zmiany w statucie Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora do wydania ujednoliconego tekstu statutu przedszkola.
§ 48. 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń przedszkola,
2) zamieszczenie treści statutu na stronie www przedszkola,
3) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.
§ 49. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej odbywa się zgodnie
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
4. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 50. 1. Statut Gminnego Przedszkola nr 1w Trzciance w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Statut Przedszkola uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej nr X/2017 dnia 29.11.2017 roku.

Uchwała Nr XI/2020
Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola nr 1 w Trzciance
z dnia 27.08.2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Przedszkola
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) uchwala się, co następuje:
§ 1
W Statucie Gminnego Przedszkola nr 1 w Trzciance , stanowiącym załącznik do uchwały nr X/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 29.11.2017r.wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 uchyla się ust. 6;
2) w § 2 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu

” §2
ust. 6 Na pieczęciach nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
ust. 7 Dopuszcza się używania przez przedszkole skrótu GP

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.