Statut żłobka

Uchwała NR XXIV/258/20

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie nadania statutu Oddziałowi Żłobkowemu w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 poz. 326 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Oddziałowi Żłobkowemu w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/104/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie statutu żłobka utworzonego przez gminę Trzcianka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Dąbrowski

Załącznik do uchwały Nr XXIV/258/20

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 9 lipca 2020 r.

Statut Oddziału Żłobkowego w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa:

1) nazwę i miejsce prowadzenia żłobka;

2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji;

3) warunki przyjmowania dzieci i organizację żłobka;

4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku;

5) zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku.

Rozdział 2.

Nazwa i miejsce prowadzenia żłobka

§ 2. Nazwa Żłobka brzmi: Oddział Żłobkowy w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance, zwany dalej Żłobkiem.

§ 3. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Trzcianki.

§ 4. Siedziba Żłobka mieści się w Trzciance, przy ul. Mickiewicza 49,
w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance.

§ 5. Na tablicy, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji używana będzie nazwa Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance.

Rozdział 3.

Cele i zadania

§ 6. Celem działania Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowywaniu dziecka.

§ 7. Do zadań Żłobka należy w szczególności:

1) świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi i ich pielęgnacja,
z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

2) zapewnienie wyżywienia, z uwzględnieniem obowiązujących norm żywieniowych, dbanie o jakość, smak i estetykę posiłków;

3) wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku i sprawności, a także przygotowanie ich do życia w społeczeństwie;

4) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci;

5) szerzenie oświaty zdrowotnej wśród rodziców i opiekunów dzieci;

6) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach opieki i wychowania celem upowszechniania właściwych metod żywienia i pielęgnacji dzieci.

Rozdział 4.

Warunki przyjmowania dzieci i organizacja Żłobka

§ 8.

1. Nabór do Żłobka organizuje dyrektor Gminnego Przedszkola Nr 1
w Trzciance w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. W celu przystąpienia do rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek o przyjęcie kandydata do Żłobka.

3. Dzieci aktualnie korzystające z usług Żłobka nie biorą udziału w rekrutacji i kontynuują pobyt w Żłobku, na podstawie złożonej przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji o kontynuowaniu pobytu.

4. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących lub uczących się w systemie dziennym – jedno z rodziców – 20 pkt, oboje rodziców – 40 pkt;

2) dziecko z rodziny wielodzietnej (liczba dzieci troje lub więcej) – 30 pkt;

3) dziecko niepełnosprawne – 30 pkt;

4) dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego dziecko – 20 pkt (za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

5) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Żłobka/przedszkola – 20 pkt (dotyczy dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance w dniu, na który zadeklarowano objęcie opieką w żłobku);

6) zgłoszenie do Żłobka jednocześnie dwojga lub więcej dzieci – 20 pkt;

7) dziecko, którego dotyczy wniosek oczekuje na przyjęcie do Żłobka drugi rok, tj. bierze po raz kolejny udział w rekrutacji w Żłobku – 10 pkt.

5. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata określonych kryteriów:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy (od każdego z rodziców/ opiekunów prawnych), wydane przez osobę do tego upoważnioną;

2) oświadczenie rodzica o nieprzebywaniu na urlopie wychowawczym od 1 września roku, na który jest przeprowadzany nabór;

3) w przypadku samozatrudnienia aktualny wydruk z CEIDG, KRS, KRUS;

4) w przypadku nauki, aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni;

5) dokument potwierdzający rozwód lub separację bądź inny dokument – oryginał do wglądu;

6) orzeczenie o niepełnosprawności;

7) oświadczenie o wielodzietności.

§ 9. W przypadku zgłoszonej na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, jego nieobecności trwającej powyżej 2 miesięcy, na jego miejsce może zostać przyjęte kolejne dziecko z listy oczekujących. Przyjęcie następuje jedynie na czas nieobecności pierwszego dziecka.

§ 10. Skreślenie dziecka z listy wychowanków Żłobka może nastąpić w każdym czasie w przypadku niewywiązywania się rodziców/opiekunów prawnych z obowiązku wnoszenia opłaty za usługi świadczone przez żłobek w czasie przekraczającym 30 dni od wymaganego terminu wpłaty.

§ 11.

1. Żłobkiem kieruje dyrektor Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance.

2. Dyrektor, zarządzając Żłobkiem, zapewnia wykonanie zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową oraz zatwierdza i zapewnia realizację planu finansowego Żłobka.

§ 12.

1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok szkolny, za wyjątkiem terminowych przerw wakacyjnych ustalonych przez organ prowadzący.

2. Organizacja wewnętrzna Żłobka jest określona w Regulaminie Organizacyjnym nadawanym przez Dyrektora Żłobka.

3. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 24.

4. W Żłobku opiekę nad dziećmi sprawują: opiekunka dziecięca, pielęgniarka oraz pomoc (woźna oddziałowa).

5. Skład personelu zatrudnionego w Żłobku jest dostosowany do liczby dzieci w grupach oraz do obowiązujących przepisów

§ 13.

1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci, które zamieszkują na terenie gminy Trzcianka.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:

1) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci);

2) dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

3) dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub uczących się;

4) dzieci objęte pieczą zastępczą.

Rozdział 5.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 14.

1. Pobyt w Żłobku oraz wyżywienie dziecka są odpłatne.

2. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi.

4. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

5. Zwrotowi podlega kwota stanowiąca iloczyn dni nieobecności i dziennej stawki opłaty, licząc od następnego dnia, w którym rodzic/opiekun prawny, zgłosi nieobecność dziecka.

6. Zwrot opłaty następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.

Rozdział 6.

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

§ 14.

1. Rodzice/opiekunowie prawni są uprawnieni do udziału w zajęciach integracyjnych i adaptacyjnych, w dniach otwartych oraz uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez Żłobek.

2. Zajęcia adaptacyjne i integracyjne odbywają się przed przyjęciem dziecka do Żłobka.

3. Termin i czas zajęć z udziałem rodziców/opiekunów prawnych ustalany jest bezpośrednio z rodzicami/opiekunami prawnymi.

4. W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, działająca na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, stanowiąca reprezentację rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka.