RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gminne Przedszkole nr 1 w Trzciance, ul. Mickiewicza 49, 64 – 980 Trzcianka.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Norbert Rataj, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod@norsytem.pl
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • Zgoda, jako postawa prawna upoważniająca do przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zastosowanie w następujących przypadkach:
 1. publikacja zdjęć i danych osobowych dzieci pracowników na stronie internetowej placówki w celach promocyjnych,
 2. przechowywanie dokumentów aplikacyjnych celem wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach,
 3. przetwarzanie danych osobowych osób aplikujących na wolne stanowisko, innych niż te wynikające z art. 221 § 1 Kodeksu pracy,
 4. przetwarzanie danych osobowych pracowników, innych niż te zawarte w art. 221§ 1 i 3 Kodeksu pracy.
 • Umowa, lub czynności zmierzające do jej zawarcia, jako postawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zastosowanie w następujących przypadkach:
 1. zawieranie umów cywilnoprawnych typu „umowa – zlecenie”, „umowa o dzieło”,
 2. zawieranie umów na dostawy i usługi niezbędne do funkcjonowania placówki oświatowej, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 3. zawieranie innych umów cywilnoprawnych na np.: wynajem pomieszczeń szkolnych,gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 • Realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze to przesłanka do przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit c RODO i art. 9 ust. 2 lit. g RODO. Czynności przetwarzania konieczne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na jednostce oświatowej to:
 1. realizacja zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży,
 2. prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska pracy, zarówno w przypadku

pracowników pedagogicznych, jak i w przypadku przeprowadzania konkursów na wolne stanowiska pracy dla pracowników samorządowych,

 1. zatrudnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (samorządowych),
 2. obowiązki wynikające z administrowania budynkiem jako obiektem budowlanym,
 3. organizacja turystyki,
 4. udzielanie zamówień publicznych,
 5. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień oraz prowadzenie
  korespondencji,
 6. zawieranie umów cywilnoprawnych,
 7. zapewnienie bezpieczeństwa za pomocą narzędzia, jakim jest monitoring wizyjny,
 8. przepływ danych pomiędzy placówką oświatową a organem prowadzącym orazorganem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 9. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z Gminnym Przedszkolem nr 1 w Trzciance umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy wykonujące na rzecz Gminnego Przedszkola nr 1 w Trzciance.
 10. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane:
 • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 6 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody). Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 15 RODO),
 • sprostowania (poprawiania) danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do cofnięcia zgody,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.