Regulamin żłobka

REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA
PRZY GMINNYM PRZEDSZKOLU NR1 W TRZCIANCE
Regulamin porządkowy określa organizację i porządek procesu realizacji nałożonych zadań statutowych w żłobku.
Żłobek jest instytucją edukacyjno- wychowawczo-opiekuńczą.
Żłobek zapewnia:
– wszechstronne wychowanie i przygotowanie dzieci w przyszłości do pobytu w przedszkolu,
– życzliwe i podmiotowe traktowanie wychowanków w procesie opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczym,
– pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dziećmi,
– wyżywienie z uwzględnieniem obowiązujących norm żywieniowych, dbanie o jakość, smak i estetykę posiłków.
Do zadań żłobka należy:
– zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
– zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
– prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
Zasady ogólne:
– Żłobek funkcjonuje przez cały rok szkolny w dni robocze , za wyjątkiem terminowych przerw wakacyjnych ustalonych przez organ prowadzący.
– Żłobek czynny jest od godziny 6: 30 do 16: 00 od poniedziałku do piątku.
– Nabór dzieci do żłobka odbywa się na podstawie zapisów określonych w statucie i regulaminie rekrutacji.
– Podstawą do świadczenia usług jest umowa w sprawie korzystania z usług żłobka, która powinna być zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania przez dziecko ze świadczeń żłobka.
– Dziecko zgłoszone i przyjęte do żłobka powinno regularnie do niego uczęszczać. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), o takiej nieobecności rodzice powinni powiadomić intendenta lub wychowawcę grupy.
– Zasady dotyczące przyprowadzania i odbierania dziecka reguluje procedura stanowiąca załącznik do regulaminu.
– Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w przedszkolu jest wywieszany na tablicy ogłoszeń dla rodziców i stanowi załącznik do regulaminu.
– Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może być większa niż 24.
– Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki i zarządzeniem dyrektora placówki. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 20 –tego każdego miesiąca z góry przelewem na wskazany przez żłobek rachunek bankowy.
– O rezygnacji ze żłobka należy powiadomić dyrektora na piśmie z 2 – tygodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem jej rozwiązania na koniec miesiąca.
– Do żłobka uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy).
– W sytuacji zaobserwowania pogarszającego się stanu zdrowia dziecka, wychowawca w porozumieniu z dyrektorem przedszkola informują rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze żłobka.
– W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie wychowawcę grupy.
– Wychowawca nie ma prawa podawania dzieciom leków, w przypadku chorób przewlekłych leki podawane są tylko na wyraźne polecenie i wskazanie lekarza za zgodą wychowawcy grupy.
– Dziecko nie może nosić do żłobka biżuterii (wiszących kolczyków, łańcuszków, pierścionków i innych zbędnych drobnych ozdób). Przynoszenie zabawek regulowane jest umową zawartą z wychowawcą dziecka.
– Ubiór dziecka powinien być wygodny i praktyczny, dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający pobyt dziecka na świeżym powietrzu; obuwie funkcjonalne i bezpieczne (nie klapki).
– Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
– Rodzice są zobowiązani do informowania wychowawców o zmianie adresu i numerów telefonów kontaktowych w celu szybkiego kontaktu w sprawach dziecka.
– Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do żłobka z następujących przyczyn: zalegania z odpłatnością za pobyt w żłobku za jeden okres płatniczy, nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu, nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu, niniejszego regulaminu.
Obowiązki rodziców:
W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego żłobka i domu na dziecko, należy:
– brać czynny udział w zebraniach rodziców,
– zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w żłobku w „kąciku dla rodziców”,
– systematycznie uzupełniać wiadomości dotyczące wychowania dzieci, poprzez czytanie wskazanej literatury i uczestniczenie w organizowanych prelekcjach,
– zaopatrywać dziecko w niezbędne przybory wg aktualnych potrzeb żłobka, wynikających z wykonywanych zadań opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych
– ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków – grupowo w żłobku lub indywidualnie,
– przestrzegać rozkładu dnia w żłobku i zarządzeń dyrekcji,
– punktualnie i systematycznie odprowadzać i odbierać dziecko ze żłobka,
– dbać o estetyczny wygląd dziecka: ubiór nie może krępować dziecku ruchów i uczestniczenie w zajęciach,
– przyprowadzać do przedszkola dziecko czyste i zdrowe,
– w przypadku choroby zakaźnej przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia dziecka umożliwiający pobyt w grupie rówieśniczej,
– terminowo uiszczać ustaloną odpłatność za pobyt dziecka w żłobku.
Uprawnienia rodziców
– rodzice maja prawo do znajomości zadań wychowawczych, kształcących i opiekuńczych wynikających z planów funkcjonujących w żłobku,
– uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego rozwoju i zachowania,
– wyrażania i przekazywania opinii dotyczących funkcjonowania żłobka dyrektorowi oraz organowi prowadzącemu żłobek,
– wymiany informacji na tematy wychowawcze.

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, co pomoże w sprawnym funkcjonowaniu żłobka i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.