Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance na lata 2022-2027

                    „Jakość to jest to, co zadowala, a nawet zachwyca klienta ”(E.Deming).

Koncepcja w kierowaniu placówką zmierzać będzie do doskonalenia procesu promującego otwartość programową i organizacyjną.Istotną tego procesu będzie  inspirowanie do  wprowadzania  różnorodnych  innowacji  pedagogicznych,  docenianie  wkładu  pracy  na rzecz przedszkola i uzyskiwanych  osiągnięć, promowanie  ludzi  otwartych  na  wszelkiego  rodzaju  nowatorstwo. Priorytet stanowić będzie wypracowywanie wspólnie z nauczycielami i rodzicami działań zmierzających do realizacji przyjętych celów pedagogicznych. Wykorzystamy zdobytą wiedzę oraz doświadczenie w celu kontynuacji i rozwoju kierunków działań dydaktyczno wychowawczych realizowanych od wielu lat, które zyskały w tym czasie aprobatę wszystkich zainteresowanych podmiotów i sprawiły, że placówka ta jest pozytywnie postrzegana w swoim środowisku.
Zamierzamy wzbogacać ofertę edukacyjną przedszkola poprzez wdrażanie nowych metod pracy, opartych o solidny i stale doskonalony warsztat pedagogiczny, w tym technologię informacyjną i multimedialną.
Jest rzeczą oczywistą, że placówka musi odzwierciedlać właściwości i potrzeby kręgu ludzi, których dzieci wychowuje. Dlatego celem pracy będą działania w trzech obszarach: przedszkole, jako miejsce dla dzieci, przedszkole, jako instytucja, przedszkole, jako miejsce pracy.

 1.  Przedszkole, jako miejsce dla dzieci: w tym obszarze będziemy zapewniać wychowankom bezpieczeństwo oraz optymalne warunki dla ich  prawidłowego rozwoju, będziemy czuwać nad prawidłową organizacją procesu kształcenia w tym  nad przygotowaniem dziecka do podjęcia nauki  w szkole, będziemy budować współpracę przedszkola i rodziny na rzecz dobra dziecka i poszanowania jego praw.
 2.  Przedszkole, jako instytucja: w tym obszarze będziemy postrzegała placówkę, jako całość, określać prawidłowe kierunki rozwoju, dbać o odpowiednią organizację i koordynację pracy oraz o prawidłowe funkcjonowanie placówki, jako instytucji.
 3. Przedszkole, jako miejsce pracy: w tym obszarze będziemy wzmacniać współpracę między pracownikami, stwarzała odpowiedni klimat pracy, ochronę praw pracowników, będziemy modelować postawy i zachowania poprzez własny przykład.


Tworząc koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola na kolejne lata nie możemy oddzielić tego, co już osiągnęła placówka od tego, co zamierzamy dalej zrobić. Pragniemy kontynuować zaplanowane dotychczas działania i uzupełnić je o nowe, istotne dla przyszłości naszej placówki.

Analiza warunków działalności przedszkola
Nasza wizja rozwoju przedszkola oparta jest na dobrej znajomości placówki, jej specyfiki oraz mocnych i słabych stronach.

Mocne strony przedszkola:

 • Placówka cieszy się zainteresowaniem i dobrą opinią wśród rodziców
 • Lokalizacja z dala od ruchliwych ulic, duży i zielony ogród wyposażony częściowo   w sprzęt rekreacyjny
 • Dbanie o wyposażenie i estetykę przedszkola
 • Życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy
 • Wykwalifikowana i doskonaląca się kadra współodpowiedzialna za przedszkole i to, co się w nim dzieje
 • Obecność własnych specjalistów na terenie placówki: logopeda, oligofrenopedagog,  specjalista terapii ruchowej, terapii pedagogicznej,  anglista,  specjalista w zakresie edukacji i rewalidacji  osób z  autyzmem, zespołem Aspergera
 • Życzliwy i kompetentny personel obsługowy
 • Dobrze zarządzający dyrektor
 • Oferowane programy ukierunkowane na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój  
 • Przyjazny dziecku rozkład dnia    
 • Dbałość o bezpieczeństwo wychowanków 
 • Praca dydaktyczno – wychowawcza przedkłada się na efekty w postaci uroczystości, konkursów, występów, na których dzieci prezentują swoje umiejętności wokalne, plastyczne, recytatorskie itp.
 • Solidne przygotowanie dzieci 6 letnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • Różnorodna współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym
 • Dobrze układająca się współpraca z rodzicami
 • Systematycznie prowadzona skuteczna promocja działań przedszkola w środowisku.
Słabe strony przedszkola: .
 • Braki w sprzęcie multimedialnym – tablety dla dzieci, tablica interaktywna w każdej sali, programy multimedialne na tablicę,
 • Brak klimatyzacji w pomieszczeniach bardzo nasłonecznionych,
 • Plac zabaw wymaga częściowej modernizacji
 • Brak wydzielonego placu zabaw dla oddziału żłobkowego
 • Ogrodzenie posesji wymaga całościowej wymiany
 • Za małe środki finansowe przeznaczane na pomoce dydaktyczne, zabawki.

Wizja i misja przedszkola

Należy systematycznie udoskonalać i wzbogacać dotychczasową pracę przedszkola. Dzięki wielu atutom i pomimo nielicznych słabych stron planujemy podejmować działania, które będą kontynuacją dotychczasowej pracy oraz uzupełnieniem o nowe, ciekawe pomysły oparte na wizji i misji przedszkola.
Podejmowanym działaniom będzie towarzyszyć hasło:

„Stwórzmy wspaniałe przedszkole- Dom zabaw i edukacji – przedszkole otwarte na potrzeby dzieci, rodziców oraz środowisko lokalne”.

Głównym celem naszego działania jest dążenie do tego, by przedszkole było miejscem, które jest dopełnieniem domu rodzinnego. Sprawujące funkcję kształcącą, wychowawczą, wspomagającą i doradczą, czyli przedszkole, które:

 • Zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie
 • Dostosowuje zajęcia wychowawczo – dydaktyczne do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzi je na wysokim poziomie.  Wychowankowie mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajania umiejętności i wiadomości
 • Udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 •  Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną
 • Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.  Uczy patriotyzmu
 • Przestrzega praw dziecka
 • Ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania przedszkola i domu rodzinnego wychowanków są skoordynowane, spójne
 • Promuje zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie
 • Umożliwia osiągnięcie gotowości szkolnej
 • Systematycznie jest modernizowane a baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływa na wysoki poziom pracy
 • Cieszy się dobrą opinią, promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.


Naszym marzeniem jest, aby powierzone naszej opiece dzieci, czuły się u nas jak w domu – bezpieczne, spokojne i kochane a przedszkole było postrzegane, jako miejsce bliskie dziecku.

WYCHOWYWAĆ – TO ZNACZY KOCHAĆ

Jan Korczak, wybitny pedagog i wychowawca dzieci, powiedział, iż: zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie, nigdy natomiast nie zmieni się ich zapotrzebowanie na miłość”
Misja Przedszkola
,,Misja, czyli posłannictwo — ważne, odpowiedzialne zadania do spełnienia’’

Misję przedszkola utożsamiamy z mottem:

„Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych”
W naszym przedszkolu realizujemy misję od A do Z:

 • Akceptujemy dzieci takimi, jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.
 • Budujemy u dzieci system wartości, ukazując, co jest dobre a co złe
 • Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci
 • Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje
 • Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym
 • Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym
 • Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę
 • Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki
 • Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy
 • Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców
 • Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach
 • Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne
 • Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć
 • Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych
 • Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci
 • Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola
 • Rozwijamy twórczy potencjał dzieci
 • Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy
 • Tworzymy rodzinną i domową atmosferę
 • Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej
 • Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych
 • Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole i śledzimy ich losy.

Misja będzie realizowana poprzez zapewnienie efektywnej, skutecznej i terminowej realizacji celów i zadań.

Rozwój przedszkola na następne lata – główne kierunki działania

Przedszkole ciągle zmienia się, dostosowuje do potrzeb środowiska, dzieci, rodziców. Nauczyciele chętnie podejmują nowe wyzwania, często sami ich poszukują, a rolą dyrektora jest ukierunkowanie tych zmian na jakościowy rozwój.

Nasza koncepcja przedszkola to przedszkole:

 • Tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami
 • Modeluje, projektuje, pobudza zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność
 • Wzmacnia pozytywny wizerunek  w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej o pomysły, potrzeby  zgłaszane przez rodziców
 • Dba o bezpieczeństwo dzieci
 • Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Wspomaga doskonalenie zawodowe  nauczycieli
 • Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę
 • Jest dobrze wyposażone.

Mając na celu dalszy rozwój przedszkola należy określić takie kierunki jego działania, które poszerzałyby mocne strony przedszkola i w miarę możliwości likwidowały oraz zapobiegały powstawaniu słabych stron przedszkola.

Planując proces kierowania przedszkolem zakładamy konsekwentne realizowanie następujących działań:

 • Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu np. ciągłe modyfikowanie  kącików zabaw do rozwijania inteligencji wielorakich, tworzenie programów własnych, projektów edukacyjnych, innowacji pedagogicznych np. wprowadzenie nowej metody pracy – tzw. metody 6 klocków, wzbogacenie przedszkola  w pomoce, akcesoria,  do rozwijania zainteresowań teatralnych, aktorskich
 • Rozszerzenie propozycji edukacyjnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na kontynuację wychowania  rodzinnego, patriotycznego, zdrowotnego  oraz kształtowania rozwoju emocjonalnego dzieci
 • Kontynuowanie  oferty edukacyjnej warsztatów twórczych ( kulinarnych, plastycznych, konstrukcyjnych, tanecznych, teatralnych itp.)
 • Rozszerzenie zakresu treści edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci poprzez organizowanie warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – innowacja pedagogiczna „ABC ratowania życia”
 • Utworzenie stanowiska komputerowego dla dzieci w celu zwiększenia atrakcyjności nauczania poprzez wykorzystanie nowoczesnych gier, zabaw, programów edukacyjnych multimedialnych, Internetu oraz podjęcie współpracy ze szkołą w celu organizacji zajęć pokazowych w pracowni komputerowej gdzie uczniowie uczyć będą przedszkolaków obsługi komputera w tym poprawnego i szybkiego posługiwania się podstawowymi urządzeniami peryferyjnymi komputera
 • Rozwój kadry pedagogicznej poprzez uzyskanie nowych kompetencji edukacyjnych, kwalifikacji np. psycholog przedszkolny, logopeda,  wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego
 • Wykonywanie drobnych prac remontowo – naprawczych we własnym zakresie z wykorzystaniem umiejętności konserwatora oraz rodziców – np.  malowanie sal, sprzętu rekreacyjnego
 • Ścisła współpraca z organem prowadzącym w zakresie  wymiany ogrodzenia, modernizacji placu zabaw – budżet obywatelski
 • Pozyskiwanie sojuszników przedszkola wspierających nas materialnie, większe zaangażowanie w tworzenie projektów w ramach mikrodotacji, korzystanie z grantów edukacyjnych, kontynuacja zbiórki funduszy w ramach 1%, organizacja kiermaszy,  aukcji prac dzieci, zbiórka surowców wtórnych itp.
 • Systematyczne unowocześnianie bazy przedszkola min. o nowoczesne środki przekazu tablica interaktywna w każdej sali czy tablety z  oprogramowaniem do kodowania zakup szafek indywidualnych do szatni żłobkowej oraz cykliczne doposażanie przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki sprzyjające wychowaniu i edukacji, wzbogacenie placu zabaw o kolejne zestawy do zabaw terenowych
 • Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci i budowaniu wizji ich rozwoju oraz integrowanie oddziaływań wychowawczych: dom – przedszkole – środowisko
 • Promowanie talentów i uzdolnień dzieci w środowisku poprzez udział w konkursach: plastycznych, muzycznych, recytatorskich, wiedzy o ukierunkowanej tematyce, sportowych itp. organizowanych na terenie miasta, województwa, kraju. Kontynuacja organizacji dotychczasowych konkursów międzyprzedszkolnych, ciągłe wzbogacenie ofert
 • Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami
 • Promowanie walorów przedszkola i jego osiągnięć zwiększając w ten sposób zainteresowanie potencjalnych klientów placówką – opracowywanie cykliczne folderu przedszkola, współpraca z mediami, aktualizowanie strony internetowej przedszkola
 • Sprawne zarządzanie pracą placówki, właściwe wypełnianie funkcji kierowniczej w zakresie planowania, nadzorowania, organizowania, koordynowania, motywowania i kontroli oraz pozytywne nastawienie do zmian.

Podsumowanie

Wiemy jak wiele zależy od życzliwej i przyjaznej atmosfery w przedszkolu. Pożądane efekty przynosi bardzo duże i świadomie rozwijane zaangażowanie wszystkich pracowników w życie przedszkola.
W przedszkolu powstały już pewne mechanizmy, które nadają placówce własny styl i charakter pracy. Dlatego nie powinna ona przechodzić przez następne pięć lat rewolucyjnych zmian. O wiele bardziej skuteczne będzie kontynuowanie i doskonalenie działań dobrych, sprawdzonych wzbogaconych o nowe pomysły, a tylko eliminowanie tych niedoskonałych.
Dołożymy starań, aby nasze przedszkole w dalszym ciągu było bezpieczne, interesujące i przyjazne dzieciom, nowoczesne, w którym panuje klimat spokoju, rzetelnej pracy i życzliwości, w którym działania edukacyjne i wychowawcze stanowić będą przemyślaną całość, służącą pełnemu intelektualnemu, duchowemu i fizycznemu rozwojowi każdego dziecka.


Wszystkie zaplanowane w przedstawionej koncepcji działania, kierunki rozwoju
zmierzać będą do tego, aby:

Nasze dzieci, rozwijały się w sprzyjającym i bezpiecznym środowisku, były solidnie przygotowane do nauki w szkole w dynamicznie rozwijającym się XXI wieku.
Ich rodzice, mieli satysfakcje z wykonywanej pracy
Przedszkole,
cieszyło się uznaniem w środowisku.

Chcemy patrzeć w przyszłość, ale czerpać z przeszłości i trwać w rzeczywistości.