Plan opiekunczo wychowczo edukacyjny zlobka

ZARZĄDZENIE NR 25/24 BURMISTRZA TRZCIANKI
z dnia 20 lutego 2024 r.
w sprawie Planu opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnego w Oddziałach Żłobkowych w Trzciance
Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 2121) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Plan opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjny w Oddziale ŻŁobkowym w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance i w Oddziałach Żłobkowych w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance, prowadzonych przez gminę Trzcianka, zwanych dalej „Żłobkiem”.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance i Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 25/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 lutego 2024 r.
Plan opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjny
I. Zapewnienie przez osoby sprawujące opiekę komfortowej i bezpiecznej atmosfery.
Cel: poczucie bezpieczeństwa dziecka w trakcie pobytu w Żłobku.
Metoda
1.Zdobycie jak największej informacji na temat dziecka. Wiedza ta powinna obejmować informacje na temat potrzeb fizycznych, emocjonalnych i rozwojowych dziecka, a także wszelkie alergie, preferencje i nawyki.
2.Dzieci w wieku do lat 3 najlepiej czują się w przewidywalnym środowisku. Stała rutyna daje im poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności.
3. Dzieci potrzebują jasnych granic w swoim zachowaniu, aby czuć się bezpiecznie.
4.Przestrzeń w Żłobku powinna być dostosowana do potrzeb bezpieczeństwa najmłodszych.
5.Stała współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi. Rodzice/ opiekunowie prawni są najważniejszym źródłem informacji o dziecku i kluczowym partnerem w zapewnieniu jego komfortu i bezpieczeństwa.

Technika
1.Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami/opiekunami prawnymi przed przyjęciem dziecka do Żłobka. Utworzenie karty informacyjnej dla każdego dziecka, dostępnej dla wszystkich opiekunów w Żłobku.
2.Ustalenie stałego harmonogramu dnia w Żłobku, który będzie zawierał stałe pory posiłków, drzemek. zabaw oraz zajęć edukacyjnych. Zapewnienie, że każde dziecko ma stałe miejsce na drzemkę, swoje miejsce przy stole itp.
3.Ustalenie jasnych zasad w ŻŁobku, takich jak „nie bijemy”, „nie krzyczymy”, itp. Konsekwentne egzekwowanie tych zasad przez wszystkich opiekunów.
4.Zakup mebli i zabawek odpowiednich dla wieku dzieci. Regularne przeglądy bezpieczeństwa przestrzeni, w tym sprawdzanie zabawek pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zabezpieczenie gniazdek elektrycznych, drzwi i schodów itp.
5.Organizacje regularnych spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi. Tworzenie dzienniczka dla każdego dziecka, w którym opiekunowie zapisują ważne informacje o dniu dziecka.

Narzędzia
1.Wywiad. Karta Informacyjna dziecka.
2.Harmonogram dnia.
3.Spis zasad w formie obrazkowej.
4.Odpowiednie meble i zabawki. Plan przeglądu bezpieczeństwa.
5.Spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi.
II. Rozwój umiejętności motorycznych.
Cel: Zapewnienie dzieciom w wieku żłobkowym codziennych, różnorodnych i celowych aktywności ruchowych, które będą stymulować rozwój ich umiejętności motorycznych.
Metoda
1.Rozpoczęcie dnia od zestawu prostych ćwiczeń rozciągających i aktywujących dla całego ciała.
2.Wyodrębnienie w przestrzeni żłobka stref, w których dzieci mogą ćwiczyć różne umiejętności motoryczne.
3.Korzystanie z możliwości, jakie daje plac zabaw.
4.Stymulacja ruchowa

Technika
1.Organizacja krótkiej gimnastyki tuż po przyjściu dzieci do żłobka. Wykorzystanie prostych piosenek i rymowanek, które pomogą dzieciom zapamiętać ruchy.
2.Utworzenie „ścieżki równowagi” z różnorodnymi przeszkodami do przechodzenia. Kącik z piłkami do rzucania i toczenia. Maty do turlania się.
3.Organizacja codziennych wyjść na plac zabaw (jeśli pogoda na to pozwala). Zabawy z wykorzystaniem prostych przyrządów sportowych jak skakanki, piłki itp.

Narzędzia
1.Piosenki/rymowanki.
2.Maty, piłeczki.
3.Proste przyrządy sportowe.
4.Instrumenty muzyczne.
5.Puzzle, gry, układanki.
poprzez reagowanie na różne dźwięki, rytmy i melodie.
5.Zabawy mające na celu rozwijanie motoryki małej.
4.Tańce do różnorodnej muzyki. Zabawy w chowanego i reagowaniem na stop/start muzyki. Proste instrumenty muzyczne do samodzielnego tworzenia rytmów.
5.Nawlekanki, puzzle, gry, układanki. Plastelina, ciasto solne lub masa sensoryczna do modelowania.
III. Rozwój umiejętności językowych.
Cel: Zapewnienie dzieciom codziennych, celowych i różnorodnych stymulacji językowych, które będą wspierać rozwój ich umiejętności komunikacyjnych oraz rozumienia i używania języka.
Metoda
1.Codzienne czytanie dzieciom bajek, opowiadań i wierszy.
2.Śpiewanie piosenek, rymowanek i piosenek paluszkowych.
3.Podtrzymywanie „rozmów” z dziećmi, nawet jeśli jeszcze nie mówią pełnymi zdaniami.
4.Opis codziennych czynności podczas ich wykonywania.
5.Gry i zabawy mające na celu rozwijanie słownictwa i rozumienia języka.

Technika
1.Wybór krótkich i atrakcyjnych książek dostosowanych do wieku dziecka. Czytanie z ekspresją, zmieniając ton głosu i podkreślając różne postacie. Zachęcanie dzieci do patrzenia w ilustracje i opowiadanie o nich.
2.Wybór prostych piosenek z powtarzającymi się frazami. Używanie gestów i ruchów, które wspierają znaczenie słów. Zachęcanie dzieci do śpiewania wraz z opiekunem.
3.Reagowanie na dźwięki i słowa wydawane przez dziecko, udając, że to pełna rozmowa. Zadawanie pytań i czekanie na odpowiedź, nawet jeśli jest nią tylko gaworzenie. Komunikowanie się z dzieckiem na jego poziomie, używając prostych zdań.
4.Opowiadanie o tym, co się dzieje podczas karmienia, przewijania, ubierania itp. Używanie konkretnych nazw i opisów.
5.Gry polegające na dopasowaniu obrazków do słów. Zabawy z wskazywaniem przedmiotów lub części ciała na polecenie. Gry z kartami obrazkowymi przedstawiającymi różne przedmioty, zwierzęta, itp.

Narzędzia
1.Książki.
2.Piosenki, gesty.
3.Dźwięki, słowa.
4.Opisy czynności.
5.Różnego rodzaju gry.
IV. Rozwój umiejętności samoobsługi.
Cel: Wspieranie dzieci w nabywaniu umiejętności samoobsługi, które pomogą im stać się bardziej niezależnymi i pewnymi siebie w codziennych czynnościach.
Metoda
1.Stworzenie regularnej rutyny dnia, która obejmuje czynności samoobsługowe.
2.Zapewnienie dzieciom narzędzi i przedmiotów, które są odpowiednie dla ich wieku i umiejętności.
3.Pozwolenie dzieciom na próbowanie różnych czynności samoobsługowych, nawet jeśli nie wykonują ich idealnie.
4.Demonstrowanie, jak wykonywać poszczególne

5.Organizowanie zabaw i aktywności, które naturalnie zachęcają do samodzielności.

Technika
1.Ustalanie stałych godzin posiłków, drzemek, wizyt w toalecie, itp. Wspieranie dzieci w tych czynnościach, kierując ich uwagę na poszczególne etapy zadania.
2.Stołki, krzesełka, nocniki. Ustalanie miejsca dla przedmiotów tak, aby dzieci mogły łatwo się nimi posługiwać.
3.Pozytywne wzmacnianie prób dziecka, nawet jeśli nie odnoszą one pełnego sukcesu. Pomaganie jedynie wtedy, gdy jest to konieczne, a nie od razu.
4.Pokazywać, jak zakładać ubranie, myć ręce, używać sztućców. Zachęcać dzieci do naśladowania pokazanych czynności.
5.Zabawy z wykorzystaniem lalki lub misia, których można ubierać, karmić itp. Ustalanie sytuacji, w których dzieci mogą samodzielnie podejmować decyzje, np. wybieranie zabawek, których chcą użyć.

Narzędzia
1.Harmonogram dnia.
2.Przedmioty dnia codziennego.
3.Pochwały wobec dziecka.
4.Opisy czynności.
5.Różnego rodzaju zabawy.
czynności.

V. Rozwój kompetencji poznawczych i sensorycznych.
Cel: Wspieranie dzieci w rozwijaniu ich kompetencji poznawczych i sensorycznych poprzez różnorodne doświadczenia stymulujące wszystkie zmysły.
Metoda
1.Utworzenie specjalnych kącików w sali, które koncentrują się na konkretnym zmyśle.
2.Aktywności, które angażują małe mięśnie rąk i palców.
3.Działania z wykorzystaniem wody do obserwacji zjawisk.
4.Zachęcanie dzieci do eksploracji materiałów pochodzenia naturalnego.
5.Zabawy, które łączą ruch z nauką.

Technika
1.Kącik dotyku z różnymi materiałami (miękki, szorstki, chłodny, ciepły). Kącik słuchu z różnymi dźwiękami, instrumentami i nagraniami.
2.Zabawy z ciastoliną, masą solną czy piaskiem kinetycznym. Układanie klocków, nawlekanie koralików.
3.Obserwacja co pływa a co tonie. Eksperymenty z mieszaniem wody z innymi substancjami.
4.Zabawy z liśćmi, patykami, kamieniami. Obserwacja zmian w naturze (np. jak liście zmieniają kolor).
5.Skakanie po liczbach namalowanych na podłodze. Tańce, podczas których dzieci uczą się nazw części ciała.

Narzędzia
1.Utworzenie kącików.
2.Ciastolina, koraliki.
3.Woda, różne substancje.
4.Liście, patyki.
5.Taniec, gry.
VI. Kształtowanie i trening koncentracji oraz uwagi.
Cel: Wspieranie dzieci w treningu uwagi i koncentracji, dzięki specjalnie dobranym aktywnościom i technikom.
Metoda
1.Utworzenie stałej rutyny dnia, która pomaga dziecku wiedzieć, czego się spodziewać, co wspiera koncentrację.
2.Zabawy i gry, które naturalnie wymagają uwagi i koncentracji.
3.Ćwiczenia fizyczne, które wymagają skupienia i świadomości ciała.
4.Wprowadzanie krótkich momentów relaksacji, które pomogą dziecku nauczyć się, jak uspokoić umysł.
5.Zabawy, które angażują różne zmysły i wymagają zwrócenia uwagi na bodźce sensoryczne.

Technika
1.Regularność czynności takich jak posiłki, drzemki, czy zabawy. Wprowadzenie krótkich sekwencji relaksacyjnych przed zadaniami wymagającymi skupienia.
2.Układanie puzzli, gry w układanie kolorów czy kształtów. Zabawy z lupą, obserwowanie drobnych przedmiotów lub owadów.
3.Proste ćwiczenia równoważne, np. chodzenie po linii czy balansowanie na jednej nodze. Tańce z elementami naśladowania ruchów prowadzącego.
4.Proste ćwiczenia oddechowe. Słuchanie spokojnej muzyki czy dźwięków natury w zaciemnionym pokoju.
5.Zabawy z materiałami o różnych fakturach, takimi jak piasek, woda, ciasto. Słuchanie różnych dźwięków i próba ich rozpoznania.

Narzędzia
1.Sekwencje relaksacyjne.
2.Puzzle, lupa.
3.Taniec, lina.
4.Muzyka.
5.Piasek, woda, ciasto.
VII. Rozwój kreatywności.
Cel: Wspieranie dzieci w rozwijaniu kreatywności, kształtując umiejętności twórczego myślenia, wyobraźni i ekspresji.
Metoda
1.Stworzenie przestrzeni pobudzającej ciekawość i chęć eksploracji.
2.Zachęcanie do samodzielnej,nieskierowanej zabawy, pozwalając dzieciom na twórcze eksperymentowanie.

3.Zabawy i projekty, które pozwalają dzieciom na wyrażenie siebie.
4.Role – play i zabawy, które zachęcają do wcielania się w różne postacie.
5.Stymulowanie wyobraźni poprzez literaturę i opowieści.

Technika
1.Zróżnicowane materiały do zabawy: tkaniny, papier, kredki, farby itp. Kącik artystyczny, gdzie dzieci mogą swobodnie tworzyć.
2.Czas na swobodną zabawę bez konkretnych instrukcji. Dostęp do różnorodnych zabawek i materiałów, które dzieci mogą wykorzystywać na różne sposoby.

3.Malowanie palcami, lepienie z gliny czy plasteliny. Tworzenie prostych instrumentów muzycznych i wspólne granie.
4.Kostiumy i rekwizyty do przebierania się. Scenki i historyjki wymyślane przez dzieci.
5.Codzienny czas na czytanie bajek. Zachęcanie dzieci do opowiadania własnych historii lub kontynuowania opowieści.
rekwizyty.

Narzędzia
1.Materiały do zabawy.
2.Zabawki.
3.Glina, plastelina.
4.Kostiumy,

5.Bajki.

VIII. Rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych.
Cel: Wsparcie dzieci w nabywaniu i praktykowaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych, takich jak rozpoznawanie własnych emocji, empatia, współpraca i asertywność.
Metoda
1.Stworzenie przestrzeni, w której dzieci czują się akceptowane i rozumiane.
2.Stymulowanie interakcji społecznych poprzez zabawy w naśladowanie.
3.Zachęcanie do współpracy i budowanie relacji.
4.Używanie literatury jako narzędzia do rozmów o uczuciach i relacjach.
5.Zabawy i ćwiczenia rozwijające zdolność do rozumienia i dzielenia się uczuciami.

Technika
1.Akceptacja i walidacja uczyć każdego dziecka. Zachęcanie dzieci do wyrażania swoich uczuć słowami.
2.Wcielanie się w różne postaci i role społeczne np. nauczyciel, kierowca, sprzedawca. Scenki prezentujące różne sytuacje społeczne.
3.Grupowe zadania, np. wspólna budowa wieży z klocków. Gry i zabawy wymagające współpracy i komunikacji.
4.Wybór książek ukazujących różne emocje i sytuacje społeczne. Omawianie uczuć bohaterów i porównywanie ich do własnych doświadczeń.
5.Ćwiczenia polegające na odgadywaniu uczuć na podstawie mimiki czy postawy ciała. Rozmowy o tym, jak różne sytuacje mogą wpływać na uczucia innych.

Narzędzia
1.Rozmowa.
2.Scenki.
3.Gry i zabawy.
4.Książki.
5.Ćwiczenia.
IX. Przebieg procesu adaptacji dziecka.
Cel: Pomoc dzieciom w stopniowym i łagodnym dostosowywaniu się do nowego środowiska, jakim jest żłobek, oraz wsparcie rodziców w tym ważnym dla nich i ich dziecka etapie.
Metoda
1.Poznanie oczekiwań, potrzeb i obaw rodziców oraz pierwsza nawiązana relacja z dzieckiem.
2.W okresie adaptacyjnym, krótkie wizyty w Żłobku razem z rodzicem przed rozpoczęciem pełnego dnia.
3.Ustalenie rutyny, która pomoże dziecku czuć się pewnie w nowym środowisku.
4.Pozwolenie dziecku na przynoszenie ulubionej zabawki czy kocyka, który pomoże mu poczuć się bardziej komfortowo.

5.Informowanie rodziców o postępach i ewentualnych trudnościach w procesie adaptacji.

Technika

1.Pokazanie żłobka, przedstawienie personelu i programu dnia. Wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym dot. potrzeb i preferencji dziecka.
2.Rodzic/opiekun prawny pozostaje w tle, pozwalając dziecku na nawiązywanie relacji z opiekunami i dziećmi.
3.Stała godzina przyprowadzania i odbierania dziecka. Powtarzalne czynności jak np. wspólne śpiewanie piosenek na rozpoczęcie dnia.
4.Umiejscowienie zabawki w widocznym miejscu dla dziecka. Wspólne opiekowanie się zabawką z opiekunem.
5.Wymiana informacji przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka. Założenie karty pielęgnacyjnej dziecka.

Narzędzia
1.Plan dnia.
2.Nawiązywanie przyjaznych kontaktów z dziećmi.
3.Powtarzające się czynności.
4.Zabawki.
5.Rozmowy.

X. Przestrzeganie zasad higieny.
Cel: Nauczanie dzieci ważności higieny oraz wprowadzenie rutynowych nawyków higienicznych w codziennym życiu żłobka.
Metoda
1.Umieszczenie kolorowych plakatów i instrukcji dotyczących higieny w kluczowych miejscach Żłobka.
2.Regularny czas przeznaczony na czynności higieniczne.
3.Wykorzystanie gier i zabaw do nauki higieny.
4.Modelowanie prawidłowych zachowań higienicznych przez personel ŻŁobka.
5.Informowanie rodziców o zasadach higieny obowiązujących w ŻŁobku i zachęcanie do kontynuacji w domu.

Technika
1.Plakaty pokazujące prawidłową technikę mycia rąk. Obrazki pokazujące np. mycie zębów.
2.Mycie rąk przed posiłkami, po korzystaniu z toalety, po powrocie z zabaw na dworze.
3.Gry, w których dzieci leczą pluszowe zabawki, dbając o ich czystość.
4.Regularne mycie rąk przez personel w obecności dzieci. Demonstracja innych zachowań higienicznych, jak zakrywanie ust podczas kichania.
5.Spotkania z rodzicami na temat higieny. Broszury i ulotki z poradami dotyczącymi higieny dla najmłodszych.

Narzędzia
1.Plakaty.
2.Mydło, pasta do zębów.
3.Gry w wodzie.
4.Zachowania higieniczne.
5.Spotkania z rodzicami.

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 25/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie Planu opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnego w Oddziałach Żłobkowych w Trzciance
Zgodnie z art. 6d ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.) podmiot prowadzący żłobek lub klub malucha czy dzienny opiekun, organizując opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 może uwzględnić standardy opieki, określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2023r., poz. 2121).
Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia standardy są realizowane w formie przyjmowanego przez Burmistrza planu opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnego.
Gmina Trzcianka jest podmiotem prowadzącym Oddziały Żłobkowe usytuowane w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance i w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance.
Projekt Planu opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnego był konsultowany z rodzicami dzieci uczęszczających do Oddziałów Żłobkowych. Nie wniesiono uwag do dokumentu.
Mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom w wieku do lat 3 wysokiej jakości opieki dostosowanej do ich potrzeb zasadne jest wydane zarządzenia.