Regulamin przedszkola

REGULAMIN GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR1 W TRZCIANCE
Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i realizuje zadania zawarte w statucie przedszkola.
Przedszkole jest miejscem edukacji, w którym odbywa się proces wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz nabywania gotowości do nauki na kolejnych szczeblach edukacji.
Przedszkole zapewnia:
– wszechstronne wychowanie i przygotowanie dzieci do nauki w szkole,
– życzliwe i podmiotowe traktowanie wychowanków w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
– pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dziećmi.
W związku z powyższym do zadań przedszkola należy:
– ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka,
– kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontakcie z ludźmi i światem przyrody,
– rozwijanie myślenia, sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka.
Zadania te realizuje i spełnia przedszkole, realizując program wychowania w przedszkolu programy autorskie, własne i indywidualne, opracowane w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.
Zasady ogólne:
– Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny w dni robocze, za wyjątkiem terminowych przerw wakacyjnych ustalonych przez organ prowadzący.
– Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
– Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie zapisów określonych w statucie i regulaminie rekrutacji.
– Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
– Dziecko zgłoszone i przyjęte do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), o dłuższej nieobecności rodzice powinni powiadomić dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy.
– Zasady dotyczące przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola reguluje procedura stanowiąca załącznik do regulaminu.
– Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może być większa niż 25.
– Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci (sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców).
– Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii dzieciom starszym. Rodzice pisemnie wyrażają zgodę na udział dzieci w zajęciach z katechezy.
– Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem Trzcianki. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym realizację wymiaru podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki.
– Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 20 –tego każdego miesiąca z góry przelewem na wskazany przez przedszkole rachunek bankowy.
– W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka.. Rodzice zobowiązani są do zakupu karty czytnikowej. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie / rozmagnesowanie  karty zbliżeniowej skutkuje  ponownym obciążeniem użytkownika kosztami zakupu nowej karty.
– Rodzice są zobowiązani do rejestrowania za pomocą karty czytnikowej czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również opłata za żywienie.
– Brak potwierdzenia obecności dziecka w wieku w przedszkolu za pomocą karty czytnikowej przy rzeczywistym pobycie dziecka w przedszkolu skutkuje naliczeniem opłaty za pobyt dziecka w godzinach pracy placówki tj. od godziny 6:30 do godziny 16:00.
– O rezygnacji z przedszkola należy powiadomić dyrektora przedszkola na piśmie z 2 – tygodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem jej rozwiązania na koniec miesiąca.
– Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy).
– W sytuacji zaobserwowania pogarszającego się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przedszkola informują rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
– W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy.
– Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom leków, w przypadku chorób przewlekłych leki podawane są tylko na wyraźne polecenie i wskazanie lekarza za zgodą nauczyciela.
– Dziecko nie może nosić do przedszkola biżuterii (wiszących kolczyków, łańcuszków, pierścionków i innych zbędnych drobnych ozdób). Przynoszenie zabawek regulowane jest umowami zawartymi w poszczególnych grupach z wychowawcami dziecka.
– Ubiór dziecka powinien być wygodny i praktyczny, dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu; obuwie funkcjonalne i bezpieczne (nie klapki).
– W przedszkolu dzieci mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
– Rodzice są zobowiązani do informowania wychowawców o zmianie adresu i numerów telefonów kontaktowych w celu szybkiego kontaktu w sprawach dziecka.
– Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn: zalegania z odpłatnością za przedszkole za jeden okres płatniczy, nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu
do przedszkola, nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu, niniejszego regulaminu.
– Skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola nie podlegają dzieci, które realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, jednak w stosunku do nich może ulec zmianie zakres świadczonych usług, opierających się na realizowaniu tylko podstawy programowej wychowania przedszkolnego (pobyt w przedszkolu 5 godzin dziennie).
Obowiązki rodziców:
W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego przedszkola i domu na dziecko, należy:
– brać czynny udział w ogólnych i grupowych zebraniach rodziców,
– zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w przedszkolu w „kąciku dla rodziców”,
– systematycznie uzupełniać wiadomości dotyczące wychowania dzieci, poprzez czytanie wskazanej literatury i uczestniczenie w organizowanych prelekcjach,
– w ramach ustalonych przez Radę Rodziców oraz ogół rodziców pomagać w ulepszaniu warunków pracy przedszkola, oraz włączać się do realizacji planu pracy Rady Rodziców,
– zaopatrywać dziecko w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb przedszkola, wynikających z wykonywanych zadań wychowawczych,
– ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków – grupowo w przedszkolu lub indywidualnie,
– przestrzegać rozkładu dnia w przedszkolu i zarządzeń dyrekcji przedszkola,
– punktualnie i systematycznie odprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola,
– dbać o estetyczny wygląd dziecka: ubiór nie może krępować dziecku ruchów i uczestniczenie w zajęciach,
– przyprowadzać do przedszkola dziecko czyste i zdrowe,
– w przypadku choroby zakaźnej przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia dziecka umożliwiający podjęcie obowiązków przedszkolnych,
– terminowo uiszczać ustaloną odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.
Uprawnienia rodziców
– rodzice maja prawo do znajomości zadań wychowawczych, kształcących i opiekuńczych wynikających z planów funkcjonujących w przedszkolu,
– uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego rozwoju i zachowania,
– wyrażania i przekazywania opinii dotyczących funkcjonowania przedszkola dyrektorowi oraz organowi prowadzącemu przedszkole i organowi nadzoru pedagogicznego,
– wymiany informacji na tematy wychowawcze.

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, co pomoże w sprawnym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.