Sylwetka Absolwenta

 • Aktywny 

Gotowy do stawiania pytań, budowania hipotez, przewidywania oraz odkrywania.

 • Samodzielny

Ciekawy świata, gotowy do podejmowania różnorodnych zadań oraz odczuwający satysfakcję z ich wykonania.

 • Odporny na niepowodzenia

Wierzy w siebie i jest gotowy do pracy nad sobą.

 • Świadomy 

Umiejętnie korzysta z podstawowych zasad zdrowego stylu życia.

 • Pracowity

Zaangażowany w pracę, którą podejmuje z przyjemnością, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami.

 • Odpowiedzialny

Odpowiedzialny za swoje uczenie się oraz współuczestniczący w projektowaniu, organizowaniu i ewaluowaniu swoich doświadczeń.

 • Twórczy

Zdolny do kreatywnego działania.

 • Kulturalny

Zdolny do nawiązania pozytywnych kontaktów emocjonalnych.

 • Radosny

Jest pogodny i uśmiechnięty.

 • Interesujący się czytaniem, pisaniem, liczeniem

Posiadający zdolność liczenia, gotowy do nauki czytania i pisania.

 • Kreatywny

Umiejętnie wyrażający w różnych formach swoje idee, przekonania i wartości.

 • Komunikatywny

Umiejący relacjonować własne doświadczenia wyniesione z najbliższego środowiska i z kontaktów z innymi źródłami.

 • Praktyczny 

Gotowy do wykorzystania posiadanej wiedzy oraz swych umiejętności w sytuacjach życia codziennego.

 • Liczący się z innymi

Posiadający umiejętność pracy w różnych grupach oraz uczenia się od nauczyciela jak i rówieśników.

 • Dojrzały do podjęcia obowiązku szkolnego.

Posiadający wysoką gotowość do podjęcia nauki w szkole.